Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT

Thông tư số 02/2007/TT-BTTTT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 02 2007 TT-BTTTT Hà Nội ngày 13 tháng 12 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Luật cạnh tranh ngày 3 12 2004 Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 4 2002 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 5 2002 Căn cứ Nghị đính số 178 2007 NĐ-CP ngày 3 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 8 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về Bưu chính Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 3 9 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về Viễn thông Căn cứ Quyết định số 39 2007 QĐ-TTg ngày 21 3 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính viễn thông như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh . Thông tư này hướng dẫn một số điểm về nguyên tắc quản lý giá cước căn cứ quy định giá cước hình thức quản lý giá cước thẩm quyền trình tự thủ tục quy định giá cước dịch vụ bưu chính dịch vụ chuyển phát dịch vụ viễn thông dịch vụ Internet sau đây gọi chung là dịch vụ bưu chính viễn thông . . Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân tham gia việc quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông. 2. Giải thích từ ngữ . Giá cước áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ bưu chính viễn thông là giá cước người sử dụng dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp bưu chính viễn thông khi sử dụng các dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp. . Giá cước giữa các doanh nghiệp bưu chính viễn thông là giá cước thanh toán giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông khi doanh nghiệp này sử dụng mạng lưới của doanh nghiệp khác để kết cuối hoặc chuyển tiếp dịch vụ. . Doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    697    3    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.