Hướng dẫn số 1369/BTTTT-KHTC

Hướng dẫn số 1369/BTTTT-KHTC về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 1369 BTTTT-KHTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Hà Nội ngày 14 tháng 12 năm 2007 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG ÍCH NĂM 2008 Kính gửi - Các doanh nghiệp viễn thông - Các Sở Bưu chính Viễn thông - Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Thông tư số 05 TT-BBCVT ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 như sau I. MỤC TIÊU QUAN ĐIẺM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 1. Mục tiêu Việc xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 cần quán triệt các mục tiêu chủ yếu sau a Thực hiện mục tiêu Chương trình cung cấp Dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thúc đẩy phát triển cung ứng và hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích ở khu vực nông thôn miền núi trên biển và hải đảo theo hướng khuyến khích phát triển cung ứng dịch vụ phổ cập ở những khu vực khó khăn. b Lấy việc phổ cập dịch vụ điện thoại cố định và truy nhập internet băng rộng làm mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008. c Tăng cường kết hợp giữa nâng cao mật độ sử dụng điện thoại truy nhập internet với các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội xoá đói giảm nghèo đảm bảo anh ninh quốc phòng ở các địa phương. 2. Quan điểm xây dựng kế hoạch a Đảm bảo kế thừa phát huy kết quả phổ cập dịch vụ viễn thông đến hết năm 2007. b Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông đến vùng sâu vùng xa hải đảo tạo tiền đề cho việc phát triển phổ cập dịch vụ ở các năm tiếp theo. Khuyến khích các dự án phát triển hạ tầng mạng áp dụng công nghệ mới vào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    73    2    19-04-2024
65    63    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.