Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại tỉnh Lạng Sơn do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Số 35 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lạng Sơn ngày 20 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP công tác phòng chống tội phạm TRONG LĨNH VỰC bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin TẠI TỈNH LẠNG SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 6 2007 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 5 2002 Căn cứ Thông tư liên tịch số 01 2004 TTLT-BBCVT-BTC ngày 25 5 2004 của Bộ Bưu chính Viễn thông - Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm quan hệ phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát hải quan đối với thư bưu phẩm bưu kiện xuất khẩu nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính và dịch vụ chuyển phát thư Căn cứ Thông tư liên tịch số 01 2006 TTLT- BCA- BBCVTngày 05 5 2006 của Bộ Công an - Bộ Bưu chính Viễn thông hướng dẫn thực hiện mở và kiểm tra thư bưu phẩm bưu kiện gói hàng hoá gửi qua mạng bưu chính công cộng và mạng chuyển phát nhanh nhằm phát hiện tội phạm về ma tuý Theo đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 256 TTr- SBCVT-TTra ngày 23 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tại tỉnh Lạng Sơn . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Giám đốc Công an tỉnh Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thành phố Giám đốc các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Thông tin Truyền thông - Văn phòng Chính phủ - Cục kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp - Thường trực Tỉnh uỷ - Thường trực HĐND tỉnh - CT các PCT UBND tỉnh - Đoàn đại biểu QH tỉnh - Công báo tỉnh - .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.