Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định số 08/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước do Bộ Thông tin và truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 08 2007 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC YÊU CẦU SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Quyết định số 169 2006 QĐ-TTg ngày 17 tháng 07 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc đầu tư mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và Quyết định số 223 2006 QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Quyết định 169 2006 QĐ-TTg Căn cứ Thông tư 02 2007 TT-BBCVT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169 2006 QĐ-TTg ngày 17 07 2006 và Quyết định số 223 2006 QĐ-TTg ngày 04 10 2006 của Thủ tướng Chính phủ Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức nhà nước làm cơ sở thực hiện Thông tư số 02 2007 TT-BBCVT ngày 02 8 2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông và các Quyết định số 169 2006 QĐ-TTg ngày 17 07 2006 và Quyết định số 223 2006 QĐ-TTg ngày 04 10 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan tổ chức khi sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để đầu tư mua sắm thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phải ưu tiên đầu tư mua sắm sử dụng các sản phẩm có trong Danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tổ chức nhà nước kèm theo Quyết định này. Điều mục các sản phẩm phần mềm mã .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
297    52    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.