Nghị định số 187/2007/NĐ-CP

Nghị định số 187/2007/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ Số 187 2007 NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ NGHỊ ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về báo chí xuất bản bưu chính và chuyển phát viễn thông và internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin điện tử phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Điều 2. Nhiệm vụ và quyển hạn Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ và những nhiệm vụ quyên hạn cụ thể sau đây 1. Trình Chính phủ dự án luật dự thảo nghị quyết của Quốc hội dự án pháp lệnh dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết nghị định của Chính phủ theo chương trình kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Bộ đã được phê duyệt và các dự án đề án theo sự phân công của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ. 2. Trình Thủ tướng Chính phủ chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển dài hạn năm năm hàng năm chương trình mục tiêu quốc gia chương trình hành động và các dự án công trình quan trọng quốc gia thuộc ngành lĩnh vực các dự thảo quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 3 . Ban hành các chỉ thị quyêt định thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. 4. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    1432    2    19-06-2024
14    96    1    19-06-2024
20    81    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.