Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 141 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2008 - 2010. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Quyết định số 222 2005 QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Chỉ thị số 14 2006 CT-BTM ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2006 - 2010 Căn cứ Quyết định số 115 2006 QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2006 - 2010 Xét đề nghị của Sở Thương mại tại Tờ trình số 7282 STM-XTTM ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008 - 2010. Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị Sở Thương mại Sở Bưu chính Viễn thông Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Tài chính Sở Nội vụ Sở Văn hóa và Thông tin Sở Khoa học và Công nghệ Sở Du lịch Viện Kinh tế Ngân hàng Nhà nước Cục Thống kê Cục Hải quan Cục Thuế Trường Cán bộ thành phố căn cứ theo nhiệm vụ và kế hoạch của Chương trình này để xây dựng Chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung của Chương trình phát triển thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Thương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    5    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.