Quyết định số 195/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 195/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Panama do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 195 2007 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 27 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PANAMA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật ký kết gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Panama ký tại Hà Nội ngày 05 tháng 11 năm 2007. Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên. Điều 3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định. . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - TTCP PTT Phạm Gia Khiêm - Các Bộ Khoa học và Công nghệ Ngoại giao - VPCP BTCN các PCN Ban xDpL Vụ KG TH Công báo Website CP - Lưu VT QHQT 2 . 15 Phạm Gia .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.