Quyết định số 04/QĐ-TTg

Quyết định số 04/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006 - 2015 có xét đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 04 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC quốc gia giai đoạn 2006-2015 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Quyết định số 110 2007 QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch điện VI các Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương các Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dầu khí Việt Nam Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI ban hành kèm theo Quyết định số 04 QĐ-TTg ngày 03 01 2008 của Thủ tướng Chính phủ Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 20062015 có xét đến năm 2025 sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI thực hiện việc chỉ đạo xây dựng các công trình điện theo Quyết định số 110 2007 QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn và thành phần của Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI quy định tại Quyết định số 1436 QĐ-TTg ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Thẩm quyền của Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI 1. Ban Chỉ đạo Quy hoạch điện VI được sử dụng quyền hạn của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    54    2    11-12-2023
170    58    2    11-12-2023
124    69    4    11-12-2023
97    36    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.