Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc trang bị và thanh toán khoán cước phí sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Số 01 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bến Tre ngày 04 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TRANG BỊ VÀ THANH TOÁN KHOÁN CƯỚC PHÍ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TẠI NHÀ RIÊNG VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 10 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 78 2001 QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội Quyết định số 179 2002 QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 78 2001 QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001 Căn cứ Thông tư số 29 2003 TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc trang bị và thanh toán khoán cước phí điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị xã hội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn bản quy định về chế độ định mức cước phí sử dụng điện thoại tại nhà riêng và chế độ điện thoại di động trước đây. Điều 3. Các Ông Bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Tài chính Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thủ trưởng các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp tổ chức chính trị các tổ chức chính trị - xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . TM . UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.