Thông báo số 05/TB-VPCP

Thông báo số 05/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28 tháng 12 năm 2007 về đề án chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 05 TB-VPCP Hà Nội ngày 10 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2007 VỀ ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CONG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Ngày 28 tháng 12 năm 2007 tại trụ sở Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 gọi tắt là Chương trình . Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ Thông tin và Truyền thông Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Nội vụ Văn phòng Chính phủ và đồng chí Đỗ Trung Tá Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về công nghệ thông tin. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ý kiến của các đại biểu cùng dự Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau 1. Ghi nhận những cố gắng và tinh thần trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc khẩn trương hoàn thiện Dự thảo Chương trình theo ý kiến chỉ đạo kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp ngày 12 tháng 11 năm 2007 sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các Bộ ngành địa phương. 2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông a Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 gọi tắt là Kế hoạch 2008 với các nhiệm vụ chủ yếu sau - Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính hợp lý hóa quy trình công tác phải đi trước một bước. Hợp lý hóa các quy trình công việc của các Bộ ngành địa phương. Hợp lý hóa một số quy trình công việc có liên quan đến nhiều Bộ ngành. - Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo rà soát lại tất cả các Website các Cổng thông tin điện tử của các Bộ ngành địa phương hoàn thiện để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động trên đó có cung cấp các biểu mẫu về các dịch vụ hành chính công. - Tổ chức triển khai từng bước có hiệu quả thiết thực việc họp qua .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.