Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Số 02 2008 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Sơn La ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tô chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 12 1989 Luật sửa đôi bô sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 6 1999 Căn cứ Nghị định số 51 2002 NĐ-CP ngày 26 4 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đôi bô sung một số điều của Luật Báo chí Căn cứ Quyết định số 77 2007 QĐ-TTg ngày 28 5 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 471 TTr-VHTT ngày 24 7 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn theo dõi kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin Thủ trưởng các sở ban ngành các tổ chức chính trị xã hội Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Thị xã trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày đăng công báo. Nơi nhận - TT Tỉnh uỷ HĐND UBND tỉnh - Như Điều 3 - TT Công báo tỉnh - Lưu VT Duyên 01b . 130 bản. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Chí Thức QUY CHẾ PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ Ban hành kèm theo Quyết định số 02 2008 QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi đối tượng điều chỉnh Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Uỷ ban nhân dân tỉnh các sở ban ngành các tổ chức chính trị xã hội Uỷ ban nhân dân các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh Sơn La sau đây gọi chung là cơ quan hành

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.