Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 107/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Số 107 2008 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Hoá ngày 14 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC bưu chính viễn thông và công nghệ thông TIN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 12 tháng 7 năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Chỉ thị số 03 2005 CT-BBCVT ngày 28 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông về đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tham nhũng trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Xét đề nghị của Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 15 TTr-SBCVT ngày 12 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa . Điều 2. Giao Sở Bưu chính Viễn thông chủ trì phối hợp với Sở Thương mại Công an tỉnh Cục Hải quan UBND các huyện thị xã thành phố các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở Thủ trưởng các ban ngành Chủ tịch UBND các huyện thị xã thành phố Giám đốc các doanh nghiệp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 QĐ - HđNd UBND tỉnh Báo cáo - Bộ Thông tin và Truyền thông Báo cáo - Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư Pháp Báo cáo - Lưu VT CNTT. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Lợi QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.