Quyết định số 194/QĐ-TTg

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 194 QĐ-TTG Hà Nội ngày 15 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông Tờ trình số 1445 TTr-BBCVT-VP ngày 05 tháng 07 năm 2007 và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 146 TTr-BTĐKTngày 23 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ông Chu Văn Vệ Tổng biên tập Tạp chí Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Thông tin và Truyền thông - Ban Thi đua-Khen thưởng TW - VPCP BTCN Nguyễn xUân Phúc - Website Chính phủ - Lưu VT TCcB 3b Mai 11b . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    74    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.