Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD

Quyết định số 02/2008/QĐ-BXD về việc ban hành quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành | BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 02 2008 QĐ-BXD Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC của CÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ XÂY Dựng BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Xây dựng số 16 2003 QH11 ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 17 2008 NĐ-CP ngày 04 02 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 9 2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 02 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xây lắp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý thông tin về năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng qua Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Tổ chức hoạt động xây dựng các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Văn phòng Quốc hội - Văn phòng Chủ tịch nước - Văn phòng Chính phủ - UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Các Bộ cơ quan ngang Bộ - Các Sở XD GTVT Nn PTNT CN - Công báo - WebSiteCP - Các Tập đoàn TCT 90 91 KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Cao Lại Quang - Các Hội Xây dựng TVXDVN KTSVN Nhà thầuVN - Các Cục Vụ doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng - Lưu VP Vụ XL. QUY ĐỊNH QUẢN LÝ THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC của các tổ chức hoạt động xây DỰNG QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA BỘ XÂY DỰNG Ban hành kèm theo Quyết định số 02 2008 QĐ-BXD ngày 20 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Mục đích Việc ban hành Quy định này nhằm mục đích 1. Quản lý năng lực và tình hình hoạt động xây dựng thông qua việc cung cấp thông tin của các tổ chức hoạt động xây dựng. 2.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    255    6    10-12-2023
345    45    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.