Quyết định số 203/QĐ-TTg

Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 203 QĐ-TTg Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ÔNG VŨ ĐỨC ĐAM THÔI GIỮ CHỨC THỨ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 3358-CV BTCTW ngày 14 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Vũ Đức Đam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ Chính trị để báo cáo - Thủ tướng các Phó Thủ tướng Chính phủ - Ban Tổ chức Trung ương - VPCP BTCN các PCN các Vụ CN TCCB Website Chính phủ - Lưu VT VpBcS 2 Nguyễn Tấn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    66    1    01-03-2024
3    64    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.