Thông báo số 143/KL-THDL

Thông báo số 143/KL-THDL về kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm do Cục Kiểm lâm ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN nông thôn CỤC KIỂM LÂM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 143 KL-THDL Hà Nội ngày 20 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ TẠI CƠ QUAN CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 08 2007 QĐ-BTTTT ngày 24 12 2007 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan tô chức Nhà nước Căn cứ Công văn số 203 BNN-KHCN ngày 09 01 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu sử dụng phần mềm mã nguồn mở Căn cứ Quyết định số 22 2008 QĐ-BNN ngày 28 01 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tô chức bộ máy của Cục Kiểm lâm Theo đề nghị của Trưởng phòng Tin học Dữ liệu Cục trưởng Cục Kiểm lâm thông báo kế hoạch ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở tại cơ quan Cục Kiểm lâm với các nội dung như sau I. MỤC TIÊU Giảm thiểu chi phí trong việc sử dụng sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin. II. NGUYÊN TẮC 1. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nội dung công việc văn phòng cho cán bộ công chức cơ quan Cục Kiểm lâm. 2. Đối với các máy tính dùng phần mềm chuyên ngành chạy trên hệ điều hành có bản quyền Windows Thực hiện việc mua bản quyền cho phần mềm chuyên ngành và hệ điều hành Windows đồng thời sử dụng các phần mã nguồn mở cho các ứng dụng văn phòng trên máy đó. 3. Đối với máy tính phục vụ công tác văn phòng thông thường thì ứng dụng toàn bộ hệ thống phần mềm mã nguồn mở. 4. Các phần mếm mã nguồn mở được sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. III. NỘI DUNG 1. Năm 2008 Thực hiện các nhiệm vụ sau đây - Tại Phòng Tin học Dữ liệu Đưa thông tin về hệ thống phần mềm mã nguồn mở lên trang web Kiểm lâm . Cài đặt hệ thống phần mềm mã nguồn mở cho các máy tính tại phòng. Cán bộ công chức trong phòng thành thạo việc vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm mã nguồn mở. Biên .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.