Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý cổng giao tiếp điện tử Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Số 07 2008 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lào Cai ngày 25 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ LÀO CAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tô chức Hội đông nhân dân và Uy ban nhân dân ngày 26 11 2003 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Căn cứ Quyết định số 197 QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 Xét đề nghị của Sở Bưu chính Viên thông tại tờ trình số 06 TTr-SBCVT ngày 13 3 2007 về việc ban hành Quy chế quản lý Công Giao tiếp điện tử Lào Cai QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý Cổng Giao tiếp điện tử Lào Cai . Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan đôn đốc theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện quyết định này báo cáo UBND tỉnh kịp thời điều chỉnh xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế Quyết định số 12 2007 QĐ-UBND ngày 28 3 2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể Chủ tịch UBND các huyện thành phố Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Bộ Bưu chính Viễn thông - TT TU HĐND UBND tỉnh - TT. Đoàn ĐBQH tỉnh - Cục kiểm tra VB QPPL Bộ Tư pháp - Ban pháp chế HĐND tỉnh - Sở Tư pháp Báo Lào Cai - Như điều 4 QĐ - Lãnh đạo VP - Lưu VT các CV. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Hữu Vạn QUY CHẾ QUẢN LÝ CỔNG GIAO TIẾP ĐIỆN TỬ LÀO CAI Ban hành kèm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
244    3    1    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.