Quyết định số 398/QĐ-UBND

Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Số 398 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Hà ngày 28 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH- VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH QUÃNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 112 2006 NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 16 2005 NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 99 2007 NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Căn cứ Quyết định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Căn cứ Quyết định số 236 2005 QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt Nam đến năm 2010 Căn cứ Quyết định số 32 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt Nam đến năm 2010 Xét đề nghị của Sở Bưu chính- Viễn thông tại Tờ trình số 253 SBCVT-CV ngày 19 tháng 12 năm 2007 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 193 TTr-SKH-KTngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính- Viễn thông BCVT và Công nghệ thông tin CNTT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020 với các nội dung như sau I. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TiN đến năm 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 A. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH 1. Quan điểm phát triển .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    48    2    03-12-2023
61    123    6    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.