Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP

Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTT&TT-BQP về việc hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Quốc phòng ban hành | BỘ thông tin và truyền cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt THÔNG - BỘ QUỐC PHÒNG NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 01 2008 TTLT-BTT TT-BQP Hà Nội ngày 04 tháng 03 năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THIẾT LẬP DUY TRÌ CÁC ĐIỂM TRUY NHẬP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÔNG CỘNGTẠI CÁC ĐƠN VỊ QUỐC PHÒNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN KHU VỰC BIỂN giới Thi hành Quyết định số 74 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông thiết yếu của nhân dân cán bộ chiến sĩ khu vực biên giới Liên Bộ Thông tin và Truyền thông Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thiết lập duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng như sau I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng . Thông tư này hướng dẫn thực hiện trách nhiệm quyền lợi của các tổ chức cá nhân trong việc thiết lập duy trì và quản lý sử dụng các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng đặt tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng khu vực biên giới. Các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng được thiết lập duy trì và quản lý sử dụng ở các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng theo hướng dẫn tại Thông tư này thuộc phạm vi Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông. . Đối tượng áp dụng bao gồm a Các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích của Bộ Thông tin và Truyền thông b Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thiết lập các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm các đồn Biên phòng các đơn vị kinh tế - quốc phòng và các đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng khu vực biên giới sau đây gọi tắt là đơn vị quốc phòng c Người sử dụng dịch vụ viễn thông tại các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công cộng ở các đơn vị quốc phòng gồm nhân dân cán bộ chiến sĩ Quân đội sau đây gọi tắt là người sử

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.