Quyết định số 605/QĐ-UBND

Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành | ỦY BAN nhân dân TỈNH TIỀN GIANG Số 605 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Tho ngày 07 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Công văn số 1448 BBCVT-KHTC ngày 06 7 2007 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 03 TTr-SBCVT ngày 27 02 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2007 - 2010 với những nội dung cơ bản như sau Kế hoạch kèm theo . Điều 2. Giao trách nhiệm Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông phối hợp các sở ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Mỹ Tho thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Giám đốc các sở ngành tỉnh có liên quan Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố Mỹ Tho thị xã Gò Công căn cứ Quyết định thi hành. . KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Phòng KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Ban hành kèm theo Quyết định số 605 QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH - Luật Giao dịch điện tử ngày 29 11 2005. - Luật Công nghệ thông tin ngày 29 6 2006. - Quyết định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 10 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
160    305    2    19-04-2024
97    85    2    19-04-2024
289    103    1    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.