Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 34/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành | UỶ BAN nhân dân TỈNH BẮC NINH Số 34 2008 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Ninh ngày 19 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2008-2010. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày Căn cứ Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2001-2010 và định hướng đến năm 2020 Căn cứ Nghị quyết số 09 NQ-TU ngày của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2007-2015 Căn cứ Quyết định số 87 2007 QĐ-UBND ngày của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Tờ trình số 09 BCVT-TT ngày về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2008-2010 viết tắt là Kế hoạch với những nội dung chủ yếu sau I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU. 1. Quan điểm - Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước ở địa phương nhằm để xây dựng một chính quyền hiện đại hiệu lực hiệu quả dân chủ công khai và minh bạch phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. - Ứng dụng CNTT ở địa phương phải có tính kế thừa các dự án đã đầu tư trong các giai đoạn trước. - Ứng dụng CNTT phải gắn với quá trình cải cách hành chính. - Ứng dụng CNTT phải phù hợp với khuôn mẫu về mô hình chính quyền điện tử cấp địa phương phù hợp với các quy định về các cơ sở dữ liệu CSDL quốc gia đảm bảo sự tương thích hiện tại và tương lai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    64    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.