Quyết định số 07/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 07/2008/QĐ-BTTTT về danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần/tuần do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 07 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 19 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG TẦN SUẤT THU GOM VÀ PHÁT TỐI THIỂU 1 LẦN TUẦN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về bưu chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt áp dụng tần suất thu gom và phát tối thiểu 1 lần tuần . Điều 2. Trong từng thời kỳ Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ điều chỉnh Danh mục các vùng có điều kiện địa lý đặc biệt phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 4. Chánh văn phòng Vụ trưởng Vụ Bưu chính Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 4 - Các Bộ CQ ngang Bộ CQ thuộc CP - UBND các tỉnh TP trực thuộc Trung ương - Các Sở Thông tin và Truyền thông - Công báo - Website Chính phủ - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Lưu VT BC. BỘ TRƯỞNG Lê Doãn Hợp FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Danh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.