Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 43 2008 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC NĂM 2008 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 gọi tắt là Kế hoạch nhằm thực hiện Nghị định số 64 2007 NĐ-CP với những nội dung chủ yếu sau I. MỤC TIÊU 1. Nâng cao năng lực điều hành quản lý của các cơ quan nhà nước a Đối với Chính phủ Bảo đảm một số cuộc họp của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ với một số Bộ cơ quan ngang Bộ tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương được tổ chức dưới hình thức họp trên môi trường mạng. b Đối với các Bộ cơ quan ngang Bộ tỉnh thành phố trực thuộc trung ương - Các cuộc họp của lãnh đạo các Bộ cơ quan ngang Bộ Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương với các đơn vị trực thuộc từng bước thực hiện trên môi trường mạng. - Đến hết năm 2008 40 văn bản trao đổi giữa lãnh đạo Chính phủ các Bộ cơ quan ngang Bộ các tỉnh trách nhiệm trực thuộc Trung ương bao gồm báo cáo thư mời lịch công tác được thực hiện qua đường thư điện tử. - Tất cả các Bộ cơ quan ngang Bộ tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm cung cấp hộp thư điện tử cho cán bộ công chức có tên miền là . . Đến hết năm 2008 tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng thư điện tử cho công việc ở các Bộ cơ quan ngang Bộ và các thành phố trực thuộc Trung ương là 50 ở các tỉnh là 30 trong đó đối với các tỉnh miền núi vùng sâu vùng xa tới cấp huyện là 10 . - Tỷ lệ triển khai công tác quản lý văn bản và điều .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
206    260    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.