Quyết định 493/QĐ-BKHCN

Quyết định 493/QĐ-BKHCN về việc thành lập các Ban triển khai Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - Vinaren do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP. | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 493 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC BAN TRIỂN KHAI TRUNG TÂM VẬN HÀNH MẠNG CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 626 QĐ-BKHCN ngày 20 4 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đầu tư dự án Mạng Thông tin Á - Âu giai đoạn II tại Việt Nam TEIN2-VIeTnAM Căn cứ Quyết định số 575 QĐ-BKHCN ngày 16 04 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý vận hành và sử dụng Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN Xét đề xuất của các đơn vị chủ quản Trung tâm vận hành mạng NOC và theo đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập các Ban triển khai Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam gồm các Ông Bà có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Ban triển khai các Trung tâm vận hành mạng của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam có nhiệm vụ sau 1. Tổ chức vận hành duy trì và phát triển các NOC và Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam 2. Hỗ trợ kỹ thuật phối hợp tổ chức và triển khai các hoạt động nghiên cứu và đào tạo trên mạng đối với các mạng thành viên thuộc miền khu vực và Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam. Điều 3. Ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các Ông Bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VT TTKHCN KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Quốc Thắng DANH SÁCH CÁC BAN TRIỂN KHAI TRUNG TÂM VẬN HÀNH MẠNG NOC CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN Ban hành kèm theo Quyết định số .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.