Quyết định 497/QĐ-BKHCN

Quyết định 497/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban chỉ đạo Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 497 QĐ-BKHCN Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 1 2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Căn cứ Công văn số 6880 VPCP HTQT ngày 16 12 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Khoan đồng ý cho phép tham gia Mạng Thông tin Á - Âu giai đoạn II và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ ngành liên quan tham gia dự án TEIN2 Căn cứ có công văn số 7289 VPCP-QHQT ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ về việc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đồng ý về chủ trương Việt Nam tham gia Mạng tiên tiến Châu Á - Thái Bình Dương APAN - Asia -Pacific Advanced Network và xây dựng Mạng thông tin Nghiên cứu và Đào tạo của Việt Nam kết nối các viện nghiên cứu các trường đại học hàng đầu trong nước với quốc tế thông qua TEIN2 và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các Bộ ngành có liên quan xây dựng đề án cụ thể về Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam. Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN gồm các thành viên có tên sau đây 1. Ông Trần Quốc Thắng - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trưởng ban 2. Ông Trần Văn Lộc - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ủy viên 3. Ông Lê Hồng Trường - Trợ lý Vụ trưởng Ban ASEM Bộ Ngoại giao Ủy viên 4. Ông Nguyễn Minh Dân - Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Thông tin và Truyền thông Ủy viên 5. Ông Phạm Trọng Quát - Phó .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.