Quyết định 494/QĐ-BKHCN

Quyết định 494/QĐ-BKHCN về việc thành lập Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - Vinaren do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 494 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ KỸ THUẬT CỦA MẠNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT NAM - VINAREN BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 1 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 554 2003 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 626 QĐ-BKHCN ngày 20 4 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt đầu tư dự án Mạng Thông tin Á - Âu giai đoạn II tại Việt Nam TEIN2-VIeTnAM Cằn cứ Quyết định số 575 QĐ-BKHCN ngày 16 4 2007 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý vận hành và sử dụng Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam - VinaREN Xét đề nghị của ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam gồm các Ông Bà có tên trong danh sách kèm theo. Điều 2. Cử ông Nguyễn Ngọc Bình làm Trưởng ban Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của VinaREN. Điều 3. Ban tư vấn chính sách và kỹ thuật của VinaREN có nhiệm vụ tư vấn về những vấn đề chính sách và kỹ thuật cụ thể trong quản lý và vận hành VinaREN cho Ban chỉ đạo và Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - cơ quan quản lý và vận hành VinaREN. Ban tư vấn tự giải thể khi VinaREN hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí cho hoạt động của Ban tư vấn được trích từ kinh phí sự nghiệp khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp cho Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Ông Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia ông Nguyễn Ngọc Bình và các Ông Bà có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nơi nhận - Như Điều

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    65    1    03-12-2023
53    57    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.