Quyết định số 22/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 22/2008/QĐ-BTTTT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM -- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 22 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BÁO BƯU ĐIỆN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Tổng biên tập Báo Bưu điện Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ là diễn đàn xã hội vì sự nghiệp phát triển báo chí xuất bản bưu chính và chuyển phát viễn thông và internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin điện tử phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia. Tên giao dịch quốc tế The Vietnam Post Báo Bưu điện Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động theo Luật Báo chí có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Báo Bưu điện Việt Nam sau đây gọi tắt là Báo có các nhiệm vụ và quyền hạn sau 1. Xây dựng trình Bộ trưởng tôn chỉ mục đích định hướng nội dung hoạt động quy hoạch kế hoạch phát triển của Báo và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt 2. Thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 3. Thông tin tuyên truyền phổ biến mọi mặt hoạt động thực tiễn của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 4. Tổ chức diễn đàn trao đổi thông tin .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.