Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng Công nghệ Thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 23 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 16 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi cả nước. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có nhiệm vụ và quyền hạn sau 1. Tổ chức xây dựng và trình Bộ trưởng chương trình quốc gia kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về ứng dụng công nghệ thông tin Đề xuất các cơ chế chính sách để triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã được phê duyệt 2. Hướng dẫn quản lý đầu tư và tham gia thẩm định các dự án ứng dụng công nghệ thông tin Chủ trì thẩm định góp ý các chương trình kế hoạch dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tổ chức quản lý đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin theo định kỳ và thường niên Tổ chức đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 3. Tham gia xây dựng và tổ chức triển khai cơ chế chính sách văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ứng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.