Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT về danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 26 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viên thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Nghị định số 160 2004 NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viên thông về Viên thông Căn cứ Quyết định số 31 2006 QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viên thông ban hành Quy định về kiêm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viên thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 mười lăm ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 32 2006 QĐ-BBCVT ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định . Điều 3. Chánh Văn phòng Chánh Thanh tra Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc CP - UBND các tỉnh TP trực thuộc Trung ương - Viện Kiểm sát NdTC Toà án NDtC - Bộ trưởng và các Thứ trưởng - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp - Công báo - Website Chính phủ - Lưu VT KHcN QLCL. Nguyễn Thành Hưng DANH MỤC CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH Ban hành kèm theo Quyết định số 26 2008 QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
41    109    5    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.