Quyết định số 629/QĐ-BTTTT

Quyết định số 629/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 629 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT ngày 01 12 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viên thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viên thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm PHÒNG ĐO KIỂM Thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITELCO đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này. Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 5 năm 2011 Nơi nhận - Phòng đo kiểm được chỉ định - Trung tâm Thông tin để đăng website - Các doanh nghiệp viễn thông - Bộ trưởng để b c - Lưu VT KhCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng PHỤ LỤC Kèm theo quyết định số 629 QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tên phòng đo kiểm được chỉ định Phòng Đo kiểm Thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ ITELCO Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0103019650 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 19 09 2007. Địa chỉ Số 10 D7 Khu A Nam Thành Công Phường Láng Hạ Quận Đống Đa Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TT Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông Quy định kỹ thuật tiêu chuẩn chỉ tiêu kỹ thuật 1. Trạm truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện phát

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
79    357    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.