Quyết định số 630/QĐ-BTTTT

Quyết định số 630/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 630 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 22 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT ngày 01 12 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viên thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viên thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm PHÒNG ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỄN THÔNG Thuộc TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ VIETTEL - TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này. Điều 2. Phòng đo kiểm được chỉ định phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chỉ định theo quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực đến ngày 01 tháng 5 năm 2011 Nơi nhận - Phòng đo kiểm được chỉ định - Trung tâm Thông tin để đăng website - Các doanh nghiệp viễn thông - Bộ trưởng để b c - Lưu VT KHCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng PHỤ LỤC Kèm theo quyết định số 630 QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tên phòng đo kiểm được chỉ định Phòng Đo lường và Kiểm định Viễn thông Thuộc Trung tâm Công nghệ Viettel - Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước số 0106000082 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 09 8 2003 sửa đổi lần 7 ngày 31 01 2008. Địa chỉ Toà nhà K2 - Đường Phạm Hùng Quận Cầu Giấy Hà Nội DANH MỤC CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH TT Công .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    10    1    07-12-2022
10    20    1    07-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.