Quyết định số 60/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 60/2008/QĐ-TTg về quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 60 2008 QĐ-TTg Hà Nội ngày 02 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ GÂY NHIỄU THÔNG TIN DI ĐỘNG TẾ BAO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 24 2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về tần số vô tuyến điện Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào sau đây gọi tắt là thiết bị gây nhiễu là thiết bị ngăn chặn tín hiệu liên lạc từ điện thoại di động đến trạm gốc trong phạm vi xác định. Điều 2. Đối tượng và mục đích sử dụng Chỉ Bộ Quốc phòng Bộ Công an được sử dụng thiết bị gây nhiễu đúng mục đích phòng ngừa ngăn chặn đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Các trường hợp đặc biệt khác phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép. Điều 3. Điều kiện sử dụng 1. Chỉ được phát sóng gây nhiễu điện thoại di động trong phạm vi xác định cần chế áp. 2. Không được gây nhiễu băng tần thu của trạm gốc trừ trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bộ Công an quy định các điện thoại di động ngoài phạm vi đã xác định cần chế áp và các băng tần dành cho các nghiệp vụ thông tin khác. 3. Không sử dụng sai quy định gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của công dân. Điều 4. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 1. Chủ trì phối hợp tổ chức kiểm tra kiểm soát tần số và xử lý hành vi sử dụng thiết bị gây nhiễu trái quy định. 2. Chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng Bộ Công an xử lý can nhiễu do sử dụng thiết bị gây nhiễu gây ra bên ngoài phạm vi xác định cần chế áp. 3. Tham gia phối hợp với Bộ Quốc phòng Bộ Công an xây dựng các quy định cụ thể về cơ chế phối hợp khi Bộ Quốc phòng Bộ Công an sử dụng các thiết bị gây

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.