Quyết định số 848/QĐ-UBND

Quyết định số 848/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2008 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Số 848 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đồng Hới ngày 5 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG BINH GIAI ĐOẠN NĂM 2008 - 2010 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 11 2003 Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Quyết định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 10 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển CNTT - Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Quyết định số 43 2008 QĐ-TTg ngày 24 3 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 Căn cứ Công văn số 332 BTTTT-KHTC ngày 12 9 2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 Căn cứ Quyết định số 08 QĐ-UBND ngày 07 3 2003 về việc phê duyệt Đề án ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Quảng Bình đến năm 2005 và định hướng đến năm 2010 Chỉ thị số 03 2007 CT-UBND ngày 16 8 2007 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tại Công văn số 353 KHĐT-TH ngày 22 4 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2008 - 2010 như sau Có bản kế hoạch đính kèm Điều 2. Giao sở Thông tin và Truyền thông và các sở ban ngành UBND các huyện thành phố căn cứ vào kế hoạch để tổ chức thực hiện đúng qui trình và thời gian qui định. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Giám đốc các sở ban ngành cấp tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố Đồng Hới và thủ trưởng các ban ngành đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ Thông tin và Truyền .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.