Quyết định số 119/QĐ-UBND

Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 119 QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm ngày 05 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Nghị định số 04 2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 236 2005 QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 phê duyệt quy hoạch bưu chính Việt Nam đến năm 2010 Quyết định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2005 phê duyệt chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến 2010 Quyết định số 32 2006 QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông internet Việt Nam đến năm 2010 Căn cứ Quyết định số 10 QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2001 - 2010 Căn cứ Quyết định số 3338 QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ninh Thuận phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 62 TTr-STTTT ngày 07 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Bưu chính viễn thông công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 với những nội dung sau I.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.