Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Số 11 2008 QĐ- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bến Tre ngày 06 tháng 5 năm 2008 UBND QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG CÁC HÀNHVI VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị quyết số 09 1998 NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới Căn cứ Nghị định số 55 2001 NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp công tác phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin . Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn lập kế hoạch phối hợp và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực Quy chế này. Điều 3. Các ông bà Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Công an tỉnh Sở Công Thương các doanh nghiệp bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực sau 10 mười ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định này được bãi bỏ. . Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ TT và TT thay báo cáo - Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp - Website Chính phủ - tỉnh thay báo cáo - CT các tỉnh - Đoàn ĐBQH tỉnh - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Bến Tre - Sở Tư pháp tự kiểm tra - Chánh phó VP Hoàng Tán - Trung tâm Công báo tỉnh - Trung tâm Tin học VPUBND tỉnh - N c Th VHXH CNLTS Đấu - Lưu VP . TM. ỦY

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
33    88    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.