Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 30 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM và nội dung số VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 901 QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính Viên thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Viện trưởng Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng. Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng và tham gia triển khai chiến lược chính sách quy hoạch kế hoạch chương trình đề án dự án phát triển trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao cho công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông nghiên cứu - phát triển và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ phần mềm nội dung thông tin số Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam National Institute of Software and Digital Content Industry tên viết tắt NISCI. Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo qui định của pháp luật có kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.