Quyết định số 1367/QĐ-UBND

Quyết định số 1367/QĐ-UBND về việc kiện toàn ban chỉ đạo, tổ quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính nhà nước tại quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Số 1367 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Gò Vấp ngày 07 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TỔ QUẢN LÝ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI QUẬN GÒ VẤP CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Điều 127 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Nghị định 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Tổ Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hành chính Nhà nước tại quận Gò Vấp gồm các thành viên sau 1. Ông Trương Văn Non Chủ tịch UBND quận Trưởng Ban 2. Ông Trương Văn Tươi Chánh quận Phó Ban 3. Ông Nguyễn Chí Thanh Chuyên viên quận Ủy viên TT 4. Ông Trần Anh Tuấn Trưởng phòng TNMT Ủy viên 5. Ông Đỗ Anh Khang Trưởng phòng QLĐT Ủy viên 6. Bà Nguyễn Thị Phương Khanh Trưởng phòng TCKH Ủy viên 7. Ông Võ Văn Bỏ Trưởng phòng Nội vụ Ủy viên - Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ - Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các đề án tin học hoá quản lý Nhà nước giai đoạn 2006-2010. - Điều phối hướng dẫn các ban ngành và UBND 16 phường thực hiện đề án. - Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND thành phố và các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện đúng định hướng. - Xây dựng chương trình bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực chuẩn bị cơ sở phục vụ cho đề án. - Chịu sự kiểm tra hướng dẫn về công nghệ và giải pháp của Sở Bưu chính Viễn thông thành phố. Điều 3. Kiện toàn Tổ Quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND quận gồm các thành viên sau 1. Ông Nguyễn Chí Thanh Cán bộ quận Tổ trưởng Quản trị mạng thông tin QLHC UBND quận. 2. Bà Đào Thị My Thư Webmaster Tổ viên 3. Ông Huỳnh Thanh Tuyến Cán bộ quận Tổ viên 4. Bà Thái Thị Huỳnh Mai Cán .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.