Quyết định số 33/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 33/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 33 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Vụ Khoa học và Công nghệ là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ tiêu chuẩn và quy chuẩn đo lường chất lượng sở hữu trí tuệ bản quyền và bảo vệ môi trường về bưu chính và chuyển phát viễn thông và internet truyền dẫn phát sóng tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin điện tử phát thanh và truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia báo chí xuất bản. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Vụ Khoa học và Công nghệ có các nhiệm vụ quyền hạn sau 1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng tổ chức thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khoa học công nghệ tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu trí tuệ bản quyền bảo vệ môi trường trong các ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ trình Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền ban hành 2. Chủ trì hoặc tổ chức thẩm định trình Bộ trưởng các chính sách chiến lược định hướng quy hoạch dự án các quy định trong lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ sở hữu trí tuệ bản quyên và bảo vệ môi trường trong các ngành lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 3. Chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chiến lược quy hoạch kế hoạch đã được phê duyệt vê khoa học công nghệ tiêu chuẩn đo lường chất lượng sở hữu trí .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
21    62    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.