Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÔNG NAM --- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 32 2008 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 13 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông là cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về chất lượng đối với dịch vụ bưu chính và chuyển phát dịch vụ viễn thông và Internet công trình kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý xuất khẩu nhập khẩu sản phẩm hàng hóa thuộc các ngành lĩnh vực quản lý của Bộ và quản lý kết nối viễn thông trên phạm vi toàn quốc. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội và các đơn vị trực thuộc tại các địa phương. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Tham gia hoặc chủ trì nghiên cứu đề xuất xây dựng sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng về tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực chất lượng đối với dịch vụ bưu chính và chuyển phát dịch vụ viễn thông và Internet công trình kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông các văn bản quy phạm pháp luật về xuất khẩu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
585    33    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.