Quyết định số 1153/QĐ-UBND

Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 1153 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế ngày 14 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNHCHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 93 2007 QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Căn cứ Quyết định số 1858 2006 QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Căn cứ Quyết định số 675 2008 QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Căn cứ Quyết định số 1930 QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 31 TTr-STTTT ngày 23 tháng 4 năm 2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 381 TTr-SNV ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố Huế và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - CT và các PCT UBND tỉnh - VP LĐ và các CV - Lưu VT NCCS. CHU TỊCH Nguyễn Ngọc Thiện QUY ĐỊNH VIỆC TIẾP NHẬN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Ban hành kèm theo Quyết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    120    2    19-04-2024
16    67    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.