Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg

Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 65 2008 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2005 Căn cứ Luật Báo chí sửa đổi bổ sung năm 1999 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính viễn thông về bưu chính Căn cứ Nghị định số 31 2005 NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Danh mục dịch vụ bưu chính công ích Dịch vụ bưu chính công ích bao gồm dịch vụ bưu chính phổ cập và dịch vụ bưu chính bắt buộc. 1. Dịch vụ bưu chính phổ cập dịch vụ thư cơ bản trong nước và quốc tế có khối lượng đơn nhiếc đến 2 kg . 2. Dịch vụ bưu nhính bắt buộc gồm a Các dịch vụ bưu chính dược cung ứng theo yêu cầu của Nhà nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh b Các dịch vụ bưu chính mang tính khẩn cấp nhằm phục vụ công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh c Các dịch vụ bưu chính bắt buộc khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Phát hành báo chí qua mạng bưu chính công cộng 1. Dịch vụ phát hành các loại báo báo Nhân dân báo Quân đội nhân dân báo do Đảng bộ các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xuất bản và các loại báo chí khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định là dịch vụ công ích được Nhà nước đảm bảo phát hành qua mạng bưu chính công cộng theo quy định tại Quyết định này. 2. Đối với các loại báo chí không thuộc khoản 1 Điều này khi có nhu cầu phát hành qua mạng bưu chính công cộng các cơ quan báo chí hợp đồng phát hành với Bưu chính Việt Nam theo cơ chế thoả thuận. Điều 3. Phương thức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.