Quyết định số 55/2008/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 55/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “lập trình máy tính” do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành | BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH Và xã Hội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 55 2008 QĐ-BLĐTBXH Hà Nội ngày 23 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ CHO NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH . BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 186 2007 NĐ-CP .ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Căn cứ Quyết định số 01 2007 QĐ- BLĐTBXH ngày 04 1 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định về việc ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Lập trình máy tính Theo đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dạy nghề QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chương trình khung trình độ trung cấp nghề chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề Lập trình máy tính . Trên cơ sở bộ chương trình khung nói trên Hiệu trưởng các trường cao đẳng nghề trường trung cấp nghề trường trung cấp chuyên nghiệp trường cao đẳng trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp trình độ cao đẳng xác định tổ chức thẩm định và duyệt chương trình dạy nghề áp dụng cho trường mình. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ Tổ chức chính trị- Xã hội và Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Dạy nghề các trường cao đẳng nghề trường trung cấp nghề trường trung cấp chuyên nghiệp trường trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng cho nghề Lập trình máy tính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận TH Ứ .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.