Quyết định số 901/QĐ-BKHCN

Quyết định số 901/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 901 QĐ-BKHCN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC thuộc bộ khoa học và công nghệ BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 28 2008 NĐ-CP ngày 14 03 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 04 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước Xét tờ trình số 04 TTr-TTTH ngày 20 05 2008 của Giám đốc Trung tâm Tin học QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Giám đốc Trung tâm Tin học Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 3 - Lưu VT TTTH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Quân QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN MẠNG INTERNET CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ban hành kèm theo Quyết định số 901 QĐ-BKHCN ngày 23 05 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định việc quản lý và sử dụng trang tin điện tử trên mạng Internet bao gồm cả các mục về khoa học và công nghệ trên các báo điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sau đây gọi tắt là website . 2. Quy chế này áp dụng đối với các đơn vị có tư cách pháp nhân trực thuộc Bộ các đơn vị tổ chức và cá nhân trong và ngoài Bộ cung cấp thông tin và viết tin bài cho các website quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 2. Mục đích và yêu cầu 1. Thống nhất quản lý và tăng cường hiệu quả khai thác sử dụng và duy trì hoạt động các website. 2. Phát huy tối đa vai trò và trách

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
47    234    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.