Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT

Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG TINVÀ TRUYỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG --- Số 43 2008 TTLT-BTC- Hà Nội ngày 26 tháng 5 năm 2008 BTTTT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 7 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 43 2008 QĐ-TTg ngày 24 3 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008 Liên Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước như sau Phần 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước gồm a Các Bộ cơ quan ngang Bộ cơ quan thuộc Chính phủ b Văn phòng Chủ tịch nước Văn phòng Quốc hội c Viện Kiểm sát nhân dân các cấp d Toà án nhân dân các cấp đ Kiểm toán nhà nước e Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh văn phòng Hội đồng nhân dân cấp huyện xã các cơ quan của Ủy ban nhân dân các cấp g Cơ quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân các cấp đơn vị sự nghiệp công lập 2. Các cơ quan thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp các tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác có sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng quy định tại Thông tư này để quản lý và sử dụng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
211    81    6    01-03-2024
79    88    7    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.