Quyết định số 711/QĐ-TTg

Quyết định số 711/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 711 QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 04 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch úy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Tờ trình số 792 TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 659 TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ 2. Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Phú Thọ Đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh Phú Thọ. Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - UBND tỉnh Phú Thọ - Ban Thi đua - Khen thưởng TW - BTCN VPCP - TTĐT - Lưu Văn thư TCCV 3b Mai 10b . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.