Quyết định số 865/QĐ-BTTTT

Quyết định số 865/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 865 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 630 QĐ-BTTTT NGÀY 22 4 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 12 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ Quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT ngày 01 12 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông nay là Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính Viễn thông Xét đề nghị của của Tổng công ty Viễn thông Quân đội tại công văn số 1164 TCTVTQĐ ngày 16 5 2008 về việc thay đổi tư cách pháp nhân của Phòng Đo lường và Kiểm định Viễn thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 630 QĐ-BTTTT ngày 22 4 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông như sau Chỉ định phòng đo kiểm PHÒNG ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH VIỄN THÔNG Thuộc CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIETTEL đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo quyết định số 50 2006 QĐ-BBCVT với danh mục chỉ định kèm theo quyết định này . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày 01 tháng 5 năm 2011. Những nội dung khác không được sửa đổi tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 630 QĐ-BTTTT ngày 22 4 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nơi nhận - Phòng đo kiểm được chỉ định - Trung tâm Thông tin để đăng website - Các doanh nghiệp viễn thông - Bộ trưởng để b c - Lưu VT KHCN. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Hưng PHỤ LỤC Kèm theo quyết định số 865 QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Tên phòng

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.