Quyết định số 37/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 37/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 37 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội dung và kỹ thuật phát thanh truyền hình về nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên internet gọi tắt là thông tin điện tử theo qui định của pháp luật chỉ đạo hướng dẫn các hoạt động phát triển sự nghiệp phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trong cả nước theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật các cơ chế chính sách quản lý nhà nước định hướng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển đối với phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật định hướng chiến lược quy hoạch phát triển phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đối với các đài phát thanh truyền hình các tổ chức hoạt động phát thanh truyền hình báo điện tử và cung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    424    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.