Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 35 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC BÁO CHÍ BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Báo chí QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Cục Báo chí là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động báo chí bao gồm báo in tạp chí bản tin đặc san thông tấn chỉ đạo hướng dẫn phát triển sự nghiệp báo chí in trong cả nước theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Cục Báo chí có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề xuất và thực hiện việc xây dựng sửa đổi bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực báo chí in. 2. Trình Bộ trưởng hoặc tham gia xây dựng chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển dài hạn năm năm hàng năm về báo chí in chương trình mục tiêu quốc gia chương trình hành động các dự án thuộc lĩnh vực báo chí in 3. Trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động báo chí in 4. Tổ chức thực hiện hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật chiến lược quy hoạch kế hoạch về báo chí in sau khi được phê duyệt và các văn bản khác thuộc phạm vi quản lý của Cục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về báo chí in và thông

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.