Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 36 2008 QĐ-BTTTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC THÔNG Tin đối ngoại BỘ TRƯỞNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí chức năng Cục Thông tin đối ngoại là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại giúp Bộ trưởng chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại là đầu mối điều phối tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các bộ ban ngành địa phương đơn vị trong cả nước. Cục Thông tin đối ngoại có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chủ trì nghiên cứu đề xuất và thực hiện việc xây dựng sửa đổi bổ sung trình Bộ trưởng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ Thủ tướng Chính phủ về thông tin đối ngoại 2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng trình Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thông tin đối ngoại 3. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại các chương trình kế hoạch tổng thể các đề án công tác thông tin đối ngoại 4. Chủ trì phối hợp với các bộ ban ngành địa phương đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch chương trình hoạt động thông tin đối ngoại 5. Chủ trì tham gia chỉ đạo nội dung thông tin tuyên truyền đối ngoại của các phương tiện

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    50    2    06-12-2023
72    77    2    06-12-2023
33    48    1    06-12-2023
32    77    1    06-12-2023
1    46    1    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.