Quyết định số 891/QĐ-BTTTT

Quyết định số 891/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 891 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 13 tháng 06 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Nghị định số 178 2007 NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 187 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông Căn cứ quy định số 26 2007 NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số Căn cứ quyết định số 23 2008 QĐ-BTTTT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục Trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia là đơn vị trực thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có chức năng giúp Cục trưởng Cục Ứng Dụng công nghệ thông tin thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng thực chữ ký số quản lý các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và chuyên dùng cấp phát chứng thư số cho các tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ chứng thư số công cộng tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc sử dụng chữ ký số trong các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong phạm vi cả nước. Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Cục Ứng dụng công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn Trung tâm Chứng thực chữ ký số quốc gia có các nhiệm vụ và quyền hạn sau 1. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    43    1    03-12-2023
35    87    2    03-12-2023
153    26    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.